Rom for flere – en dagbok fra prosjektstart til prosjektslutt!

LHB

Prosjektleder for «Rom for flere» , Silje Eggum  har skrevet sin sluttrapport og dette blogginnlegget.

 

 

horten1

Rom i rommene, Horten bibliotek

29. januar 2014

I slutten av januar samles styringsgruppa og prosjektgruppa i Litteraturhus Vestfold til en todagers samling på Rica Havna hotell, Tjøme. Undertegnede har fått i oppgave å holde et innlegg om Omforming av bibliotekrommet.

I prosjektet Litteraturhus Vestfold har vi tydelig fått merke at våre arenaer ikke holder for de arrangementer og den arrangementsmengden vi ønsker å ha. Den nye formålsparagrafen som trådte i kraft på nyåret setter nye krav til bibliotekrommet som møteplass og debattarena. I prosjektet Litteraturhus Vestfold er litteraturhusbibliotekene Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i gang med å teste ut former for samfunns og debattarrangement i bibliotekene.

Inn i den andre programsesongen oppdaget vi fort at dagens bibliotekrom ikke tilfredsstiller de krav som arrangementene krever. Bybibliotekene må finne nye veier for å tilfredsstille de nye kravene folkebibliotekene har på seg til å være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Vi vil samtidig se på fleksible løsninger for å skape rom for aktiv og ny formidling. Dette ligger utenfor det opprinnelige prosjektet, som legger mer vekt på profesjonalisering av arrangement og ny kompetanse.

 

Undertegnede valgte å legge frem et innlegg sett ut fra Horten biblioteks lokaler og de utfordringene personalet opplevde der i forbindelse med arrangement.

 

Utfordringer:

 

 • Biblioteket savner en Blackbox.
 • Det er et ønske om sceneelementer.
 • Har lydanlegg, men det er ikke tilpasset sang. Anlegget er avansert og personalet trenger mer trening for å bli trygge nok til å håndtere arrangement alene.
 • Lerretet er for lavt plassert og det er til tider vanskelig for folk å se godt.
 • Teleslynge savnes.
 • Det finnes ikke nok stoler til store arrangement.
 • Plassering av scene er ugunstig. Det kreves fire personer for å flytte på bokhyllene.
 • Det finnes kun en arena.
 • Vi ønsker oss cafe.

 

Hva ønsker vi å gjøre:

 

 • Vi ønsker en stor fast scene for å slippe og rigge opp og ned hver gang.
 • Scenen vi har er for liten til store arrangement.
 • Vi ønsker flere scener, små og store for ulike typer arrangement.
 • Vi ønsker rom for samtaler og dialog. Det krever mer og en annerledes type møbler enn vi har i dag, og ulike soner i bibliotekrommet.
 • Vi ønsker å kunne synliggjøre arrangement i bibliotekrommet på en ny måte.
 • Vi ønsker rom og møteplasser som er attraktive.

 

Etter endt samling er bibliotekene enige om at alle står ovenfor utfordringer i forhold til de lokalene bibliotekene besitter i dag. Vi blir enige om å gå for en ny søknad til NB.

 

15. februar 2014

 

Vi leverer inn en felles søknad på prosjekt- og utviklingsmidler til NB, kategori – Biblioteket som møteplass med søknadssum kr 350 000. Prosjektet får navnet Rom for flere.

Våren 2014

 

Dette ble viktig for oss(hentet fra søknaden):

 

I prosjektet ønsker vi å være realistiske og jobbe ut i fra det eksisterende bibliotekrommet, og det interiøret som er der i dag med noen tilpasninger. Det er ulik økonomi og størrelse på de fire bibliotekene, som igjen vil føre til at vi blir sittende med fire forskjellige bibliotekrom når prosjektet er ferdig. Dette vil gi en unik overføringsverdi til andre folkebibliotek, fordi forskjelligheten viser at ulike løsninger kan gi de nødvendige mulighetene for å nå samme mål.

 

Prosessen i prosjektet(hentet fra søknaden):

 

 • Utforme en strategi for dokumentering av prosjektet til verktøyheftet.

 

 • Bibliotekene vil hver for seg jobbe med sine mål og drømmer for et nytt bibliotekrom. Det enkelte biblioteks behov og erfaring vil prege prosessen, som forankres i egen organisasjon, og hos samarbeidspartnere og eiere. Den nye formålsparagrafen skal stå i fokus for alle bibliotekene. Her vil vi bl.a. bruke erfaringene vi hittil har høstet som arrangører i prosjektet Litteraturhus Vestfold. Plan og ideer vil deretter overleveres designer/interiørarkitekt.

 

 • Bibliotekene vil utrede mulighetene for kaffebar/kafevirksomhet i bibliotekene, og trekke på de erfaringer Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har med sin nye kafedriver.

 

 • Ta kontakt med interiørarkitekt for profesjonell hjelp til å se løsninger og hjelp til nye innredningstegninger. Vestfold fylkesbibliotek jobber med to modellbibliotek for barn og unge. I det prosjektet har de jobbet med designer Mette Milling fra Danmark. Vi ønsker også i dette prosjektet å jobbe med samme designer. Dels for å bruke erfaringer de har gjort og fordi hennes filosofi bygger på redesign av det eksisterende interiøret.

 

 • Ta kontakt med lysdesigner og lydtekniker.

 

 • Gjennomføre flytteprosess og tilpasninger etter nye tegninger fra designer/arkitekt

umiddelbart.

 

 • Utarbeide et verktøyhefte slik at andre bibliotek kan dra nytte av ideer og erfaringer bibliotekene høster underveis i prosessen til å tilpasse seg et nytt, moderne og innbydende bibliotekrom tilpasset den nye formålsparagrafen.

 

Aktivitetsplan for prosjektet

Utforme en strategi til verktøyheftet.                                                 15-04-2015 15-05-2014

Bibliotekene vil jobbe med omforming av bibliotekrommet.             15-04-2014 15-08-2014

Utrede mulighetene for kafevirksomhet i bibliotekene.                     15-04-2014 15-05-2014

Ta kontakt med interiørarkitekt.                                                          15-04-2014 31-12-2014

Ta kontakt med lysdesigner og lydtekniker.                                        15-04-2014 31-12-2014

Flytteprosess                                                                                        15-08-2014 15-04-2015

Verktøyhefte                                                     15-01-2015 15-04-2015

Søknaden ble innvilget med kr 150 000, dvs. kr 200 000 mindre enn det vi søkte om. Vi valgte derfor ikke å lage et verktøyhefte, men isteden dokumentere prosjektet under en egen fane på bloggen til Litteraturhus Vestfold. Det ble heller ikke tatt kontakt med lysdesigner.

Horten bibliotek blir i tillegg tildelt kr 700 000 i investeringsmidler 2015.

 

Dette ble vår arbeidsgang:

 • Prosjektmøter
 • Workshops med alle ansatte på de fire bibliotekene i Tønsberg
 • Workshops på de enkelte bibliotek
 • Tegninger fra Mette Milling
 • Møte og rapport fra konsulent Kjersti With om kafedrift
 • Omflyttingsprosess og arbeid i det enkelte bibliotek
 • Deling av erfaringer v/ de fire biblioteksjefene på den Nordiske konferansen ”Tenke det, ville det, gjøre det!”
 • Foredrag av Mette Milling på konferansen ”Tenke det, ville det, gjøre det!”
 • Dokumentasjon under fanen ”Rom for flere” på den åpne bloggen til Litteraturhus Vestfold
 • Åpning av ”Det nye biblioteket”Vi bestemte oss tidlig for å bruke Designer og arkitekt Mette Milling. Vi hadde kjennskap til henne siden tidligere da hun bl.a. har jobbet med Modellbibliotek i to av Vestfoldbibliotekene.

 

horten2

 

Tegnestuen METTE MILLING

Under kan dere lese hva Mette skriver om sin tegnestue. (Hentet fra http://mette-milling.dk/)

TEGNESTUEN METTE MILLING – er først og fremmest din sparringspartner, facilitator, projektleder, provokatør, idémager, når du skal forandre eller nytænke rum og inventar. Jeg tror på, at de bedste løsninger opnås, når du og dine medarbejdere deltager i den kreative proces, – og at en meningsfuld indretning sagtens kan være en kombination af nyt og eksisterende. Omindretning af et hjørne, en niche, en gang eller et areal midt på gulvet kan være afgørende for, hvordan du oplever den samlede indretning.

Resultater af møder, skitsering, processer og workshops kan være plan- og inventarløsninger, farvesætninger, udsmykninger, idékataloger, koncepter, guidelines.

Mine kunder kan have brug for at få flyttet om med eksisterende inventar, så indretningen understøtter nye måder at samarbejde på, en organisationsændring, kulturforandringer, integration

Mine kunder kan også have brug for indretninger, der skal fremme udvikling, kreativitet, læring, kommunikation og dannelse, der skal forbedre eksponering af viden, varer og service, – og mest af alt være vedkommende  for de mennesker, der være i rummene i hverdagen. Mine kunder har brug for omgivelser, der siger dem noget og giver mening.

VISION – at mine kunder oplever deres fysiske rammer som meningsfulde

MÅL – at flytte grænser og i samarbejde med mine kunder finde nye muligheder for bedre funktion, bedre service, mere glæde og smukkere omgivelser. – at medvirke til at rum omkring mennesker tilfredsstiller behov for trivsel, giver plads til udfoldelse, understøtter organisatoriske mål og udvikler mennesker. – at guide andre gennem kreative processer fra drømme til et fysisk resultat, der siger dem noget.

 1. mai 2014 Kafé

horten3

Horten bibliotek, nye utemøbler på plass

Ett av målene var å utrede muligheter for kafé i bibliotekene. Grunder og innehaver av Cafe With i Tønsberg Kjersti With, ble kontaktet for å komme sine innspill på muligheter for kafé drift i Horten og Larvik bibliotek. 7. mai besøkte hun Horten bibliotek. Her er et utdrag fra rapporten:

Hvilke spørsmål ønsker dere at jeg sier noe om?

Er det et interessant sted ved en anbudsrunde? Ser jeg for meg at det er mulig å drive kafé her? Kostnadsaspektet. Hva skal til for at noen vil komme inn hit å drive kafé? Noe mat, hva trengs av utstyr. Er det et interessant lokale?

Jeg mener at biblioteket absolutt vil være interessant ved en anbudsrunde. Det er godt mulig å drive kafé i lokalene slik vi så på det sammen, og jeg tror det er et potensial der som flere vil se. Det er viktig å signalisere ved en utlysning at biblioteket og Horten kommune ønsker å bidra og legge til rette for en kafé som sammen med biblioteket trekker folk. Kostnadsaspektet for en oppstart hvis en regner inn kaffemaskin, kvern, kjølemonter, møbler, tallerkener, glass, kasseløsning, oppvaskmaskin og salgsdisk vil være ca. 350.000 kr. Så kommer arbeidet som snekker, elektriker, rørlegger evt. må utføre. Jeg tror det vil være av betydning at biblioteket/ Horten kommune er innstilt på å ta noen av disse kostnadene. Både fordi de er langsiktige og permanente for bygget, og fordi det gjør terskelen lavere for en driver som skal inn. På biblioteket i Tønsberg kom jeg til ”dekket bord” når det eksempelvis gjaldt oppvaskmaskin, kjøleskap, fryser, kjølemonter, skap, hyller, lagerløsning osv.

Noe av det avgjørende for meg ved valget om å ønske drift på biblioteket var muligheten til å være en del av et fantastisk bygg med aktivitet og mange besøkende. Jeg mener det vil være viktig at driver av kafé på biblioteket i Horten ønsker å samarbeide om arrangementer, fleksibel åpningstid og evt. sjenketillatelse. Jeg tror det er viktig med en rød tråd mellom kafé og biblioteket, og at med den plasseringen som kafeen på biblioteket i Horten eventuelt får så blir det inngangen til biblioteket. Plasser magasiner og aviser der som lånes ut av biblioteket. Bruk kafe-bordene til å gi informasjon om arrangementer, og evt. tavler i kafeen for oppslag fra biblioteket.

 

Ikke minst… søk om uteservering og flytt ut i gata!! Det tror jeg vil være knall 🙂

 

 1. – 19. juni 2014, Workshop 1 med Mette Milling

 

Vi har bestemt oss for å ha en felles forelesning med Mette Milling ”Indretning er en måde at tænke på” og deretter skal hun besøke og jobbe med hvert enkelt bibliotek. Fellesforelesningen er på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og dag to er forbeholdt dem. Selve forelsningen ble også åpnet opp for andre bibliotek i Vestfold som ønsket å delta. Larvik og Horten bibliotek vil få besøk i august.

 

 

 

Workshop, innbydelse.

 

Rom for flere

Tønsberg & Nøtterøy bibliotek, Sandefjord bibliotek, Larvik bibliotek og Horten bibliotek

Etappe 1 18.-19. juni

Onsdag 18. juni møtes vi i ruinene på Tønsberg bibliotek for etappe 1 i prosjektet Rom for flere. Vi møtes kl. 11:00 til foredraget ”Indretning er en måde at tænke på” av arkitekt Mette Milling. Ta gjerne en titt på www.mette-milling.dk !

 

Program onsdag 18. juni

Sted: Tønsberg & Nøtterøy bibliotek, ruinene.

 

Kl. 11:00 ”Indretning er en måde at tænke på” av arkitekt Mette Milling

Om innredningsprocessen – hvorfor den er som den er – vi ser på funksjoner, atmosfære og stil. Perception, fleksibilitet, møbleringsprinsipper og inventarstørrelser. Hva sier fremtidsforskerne?

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 12:45 Foredraget ”Indretning er en måde at tænke på” fortsetter.

Kaffe

Kl. 14:30-16:00 Workshop

 

Program torsdag 19. juni

Sted: Tønsberg & Nøtterøy bibliotek, ruinene.

 

Kl. 09:00-16:00

Kl. 12:00 lunsj

 

Rundvisning Tønsberg bibliotek.

Skissering i en mindre gruppe.

 

Her kan dere lese mer om workshopen i Tønsberg: https://litteraturhusvestfold.wordpress.com/2014/06/27/workshop-med-mette-milling-i-tonsberg/

 1. – 19. august 2014, Workshop 2 med Mette Milling

 

horten4

Workshop Horten bibliotek

Program for dagen i Horten

 

Kl. 09:00               “get-together-coffee-meeting” – kort runde rundt bordet hvor alle forteller om de områder de ønsker spesielt fokus på og hvorfor.

 

Runde i biblioteket – felles runde i biblioteket hvor vi tar bilder. På runden snakker vi om problemer og eventuelle løsninger / nye muligheter for å gi mer bevissthet.

Kl. 11:30               Lunsj

Kl. 12:30               Vi tegner!

Kl. 14:00               Kaffe

 

 

Mette Milling utfordret oss på forhånd til en brainstorming på hvert bibliotek:

 

 • Hva skal vi kunne? (Både innbyggere og medarbeidere).
 • Hva skal vi oppleve på biblioteket?
 • Hva er det for fremtidens krav, som vi ikke tilbyder nu?
 • Hvilke borgere kommer aldri på biblioteket?
 • Hva kunne være med på å løfte lokalsamfunnet?

 

horten5

Det er viktig å se sitt eget bibliotek utenfra!

Deretter jobbet vi med hvilke funksjoner vi ønsket i ”Det nye” biblioteket. Etter endt workshop dro Mette Milling tilbake til sin tegnestue og vi fikk etter noen uker tilbake en arbeidstegning over det nye biblioteket.

Denne skulle vise seg å bli veldig viktig for oss. Det var et godt verktøy og hele tiden falle tilbake på når diskusjoner oppstod underveis.

horten6

Arbeidstegning Horten bibliotek

15.- 17. mars 2015 Rom for flere på den Nordiske konferansen ”Tenke det, ville det, gjøre det!”

 

Foredrag nr. 2 av Mette Milling het Bibliotek, arena og mødeplass. (Link til foredraget)

Noen av arkitektens tanker og ideer kan ses på linken til presentasjonen. Disse ble presentert på konferansen «Tenke det – ville det – gjøre det» i Tønsberg i mars 2015 – en konferanse som dreide seg om utvikling av litteraturhus og bibliotek.

 

Hør styringsgruppa for Litteraturhus Vestfolds erfaringer som ble delt på prosjektets nordiske konferanse i mars 2015!

Styringsgruppa i panel på konferanse 2015

 

Sommeren 2016 Omflyttingsprosess Horten bibliotek

Horten bibliotek var sist ut av bibliotekene i prosjektet med å starte den fysiske flytteprosessen, men når vi vel startet gikk vi ”all in”!

 

Vi hadde i løpet av våren blitt kontaktet av Cyckling for Libraries som ønsket å stoppe hos oss på vei til Next Library i Århus. Vi satte dermed en dato, 1. september.  For å rekke dette valgte vi å stenge biblioteket den siste uken i august.

 

 

 1. september 2015 Åpning av ”Det nye biblioteket” i Horten

Under følger før og etter bilder fra Horten bibliotek.

 

 

Inngangspartiet og Glasshuset

horten3

Etter: Tidligere var det ikke møbler utenfor biblioteket

horten7

Etter: Enhet for kommuneutvikling har kjøpt inn nye tøffe utemøbler i samarbeid med biblioteket i et ledd i sentrumsutviklingen av Horten. Området utenfor biblioteket ligger i en såkalt ”rød sone” for fargeskala i den nye sentrumsplanen.

 

horten8

Etter: Glasshuset var opprinnelig ikke en del av prosjektet, men investeringsmidlene fra kommunen ga noen fler muligheter. Den nye kulturplanen for Horten kommune har et punkt under Kultur som byutviklingsfaktor som sier:

 • Bruke biblioteket som et strategisk element i en kulturdrevet byutvikling, slik at biblioteket bidrar til å styrke byens synlighet, image og identitet.

Bytte av møbler i dette rommet er gjort i et forsøk på å trekke byens liv og folk inn til biblioteket og motsatt flytte biblioteket ut i byen.

Rommets nye funksjoner:

 • De nye møblene gjør det mulig for barnehager og skoleklasser å sitte og spise matpakke.
 • Møblene er lette og flytte ut og inn etter som været tillater det.
 • Vi legger fler arrangement enn tidligere til Glasshuset.
 • Vi har fått en ny arena og kan nå ha flere arrangement samtidig.
 • Møblene er veldig fargerike og tiltaler flere målgrupper.
 • Rommet er strammet opp, aviser og tidsskrifter er flyttet samt gamle arbeidsbord med PC`r er fjernet.

 

Synlighet

Et av våre ønsker var å kunne synliggjøre arrangement i bibliotekrommet på en ny måte. Mette Milling lærte oss at vi måtte fjerne alt som var unødvendig, rydd opp!

horten9

Før: Dette var det som møtte deg tidligere når du kom inn på Horten bibliotek.

 

horten10

Etter: Dette er hva som møter deg nå. Fire store skjermer som forteller deg hvilke arrangement biblioteket har fremover.

 

horten11

Etter: Vi har fått en egen selvbetjeningsstasjon for kopiering, scanning, fax m.m. Utlån av saks, stiftemaskin og annet.

Rommets nye funksjoner:

 • En mer tiltalende og ryddig entrè.
 • Skjermene har mange muligheter for markedsføring av arrangement.

 

Scenen:

horten12

Før: Scenen står under skråtaket innerst i biblioteket omringet av bokhyller tett innpå.

horten13

 

 

 Etter: Scenen har blitt flyttet og er nå noe av det første du ser når du kommer inn på biblioteket.

 

PC`er i biblioteket

horten14

Før: Umoderne og plassert midt i biblioteket.

horten15

Etter: Nye og moderne bord og møbler langs vinduene.

Nye funksjoner:

 • Bedre utnyttelse av plass langs vinduene.
 • Spredte stasjoner rundt i rommet for bibliotekets eller egen PC.
 • Nye moderne møbler.
 • Flere plasser.
 • Lyst og trivelig langs vinduene.

 

Skranke

horten16

Før: Åpent og rotete bak skrankene. Ga en følelse av å komme inn i private kontorer.

 horten17

Etter: Skranken er nå plassert midt i rommet og er noe av det første du ser når du kommer inn.

Nye funksjoner:

 • Mer synlig skranke.
 • Ryddigere rundt omkring.

horten18

 

 

Før: Lesesal, lokalsamling og Science fiction.

horten20´Horten30

Nye funksjoner:

 • Lesesalen er blitt ”Hortensrommet” med kun lokalsamling og kommunale sakspapirer.
 • Nymalt og med solskjerming.
 • Fungerer som møterom, filmrom og liten arena.
 • Lerret, projektor og høyttalere.

 

Lesesal

horten21

Etter: Et grupperom i 2. etg. er gjort om til stille lesesal.

horten22

Etter: Stille lesesal i  moderne design

Nye funksjoner:

 • Rommet er nymalt med en fondvegg og fremstår moderne og attraktivt.
 • Bedre utnyttelse av et lite rom.
 • Nye moderne møbler.

Nye soner

Noe av det vi ønsket oss var rom for samtaler og dialog.

horten23

Etter: Nederst i lokalene der det tidligere var scene er det nå blitt rom for to gode stoler.

horten24

Etter: Langs samme vegg er det også kommet en lang god sofa med plass til mange.

horten25

Etter: Vi har fått et byens langbord. I bakgrunn synes den nye skiltveggen for årets nyheter.

horten26

Etter: Nye fargerike puffer gir sitteplasser og lyser opp i bibliotekrommet.

horten27

Etter: Gode sitteplasser.

horten1

Etter: Rom i rommene.

Oppsummering (Utdrag fra sluttrapport til NB)

Vurdering av måloppnåelse etter avsluttet prosjekt

Hovedmålet var å utvikle bibliotekrommet. Vi hadde på forhånd kjennskap til arkitekt og designer Mette Milling da hun hadde jobbet med prosjekt i to vestfoldbibliotek tidligere. Det var viktig for oss at hun jobbet med funksjoner i rommet og hadde fokus på gjenbruk og redesign av eksisterende interiør i bibliotekrommene.

Vi inviterte Mette Milling til å holde foredrag og felles workshop for alle ansatte på de involverte bibliotekene, for deretter å besøke hvert enkelt bibliotek med en egen tilpasset workshop. Mette Milling utfordret oss på våre ønsker, hvilke funksjoner vi trenger i fremtidens bibliotek og utvikling av arenaer i eksisterende rom.

Hver og et av bibliotekene valgte sine arealer som de ville gjennomgå. Etter workshopene fikk bibliotekene en arbeidstegning tilbake, som i alle bibliotek har vært helt unik for gjennomføringen av flytteprosessene. Vi er forskjellige bybibliotek både når det gjelder størrelse på kommunen og bibliotekrommets arealer. Felles er at vi alle jobber med prosjektet Litteraturhus Vestfold og utvikling av bibliotekrommets funksjoner tilpasset fremtidens drift, med biblioteket som møteplass og arrangør. Det at vi valgte å ha workshop ute på de enkelte bibliotekene har ført til at alle bibliotekene har fått sine unike arenaer og møteplasser. Tre ulike bibliotek, tre ulike bibliotekrom.

Alle bibliotekene har jobbet med utvikling og forbedring av scenearealet, alle har skapt flere rom i rommene, nye og flere møteplasser enn tidligere. Fremfor alt har bibliotekene jobbet med og ”rydde opp” bibliotekrommet. Det vil si å skape en helhet når det gjelder interiør og funksjoner og fjerne alt som er unødvendig og ikke i bruk.

For å kunne fullføre arbeidet med selve bibliotekrommet og sikre at vi kom i mål med en profesjonell helhet i bibliotekrommet, valgte vi på et tidspunkt å dele oss på noen områder for å fullføre individuelle utfordringer. Horten bibliotek jobbet med lydtekniker og flytting av anlegg og høytalere for best mulig effekt av eksisterende utstyr i forhold til sang/tale i mikrofon. Larvik bibliotek jobbet med spesialombygging i forhold til rommet og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek valgte å gå videre med skilting i lokalene, da de var kommet noe lengre enn Horten og Larvik i omformingsprosessen.

I tillegg til omforming av bibliotekrommet har vi hatt besøk av gründer Kjersti With. Hun har med sin erfaring fra bl.a. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek utredet mulighetene for kafévirksomhet i Horten og Larvik. De sitter nå med hver sin rapport som kan brukes videre i arbeidet med kafé inn i biblioteket.

Effektmålet var å skape en profesjonell helhet i bibliotekrommet i forhold til rom, lyssetting, trender og eksisterende interiør. Det mener vi at vi har klart bortsett fra lyssetting.

 

Veien videre

Selvsagt gjenstår det mange ting. Alle bibliotekene i prosjektet leverte ny søknad om arenautviklingsmidler i oktober 2015 og fikk tildelt midler.

 

Ønsker du å vite mer om prosjektet eller ta en studietur til noen av bibliotekene, kontakt oss gjerne:

Silje Eggum

Silje.eggum@horten.kommune.no

Prosjektleder Rom for flere, biblioteksjef Horten bibliotek

 

Mette K. Gjerdrum

Mette.kristin.gjerdrum@larvik.kommune.no

Biblioteksjef Larvik bibliotek

 

Britt Sanne

britt@tnb.no

Avdelingsleder Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamer
Dette innlegget ble publisert i Rom for flere - ettårig prosjekt. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s