Gro Dahles prolog til åpningen av Litteraturhus Vestfold

I disse dager evalueres det 3-årige prosjektet Litteraturhus Vestfold. Minnene fra prosjektperioden er mange og gode, ikke minst de gangene Gro Dahles prolog til prosjektets offisielle åpning har blitt framført. Urframføringen ble gjort i de 4 litteraturhusbibliotekene samtidig den 21. september 2013.

Prologen finner du her , og det passer godt å dele disse ordene nå på Verdens poesidag den 21. mars.

gro

Gro Dahle leser Litteraturhus Vestfold sin prolog på prosjektets nordiske konferanse «Tenke det – ville det – gjøre det» i mars 2015.

 

 

Reklamer
Publisert i Konferanse | Legg igjen en kommentar

Rom for flere – en dagbok fra prosjektstart til prosjektslutt!

LHB

Prosjektleder for «Rom for flere» , Silje Eggum  har skrevet sin sluttrapport og dette blogginnlegget.

 

 

horten1

Rom i rommene, Horten bibliotek

29. januar 2014

I slutten av januar samles styringsgruppa og prosjektgruppa i Litteraturhus Vestfold til en todagers samling på Rica Havna hotell, Tjøme. Undertegnede har fått i oppgave å holde et innlegg om Omforming av bibliotekrommet.

I prosjektet Litteraturhus Vestfold har vi tydelig fått merke at våre arenaer ikke holder for de arrangementer og den arrangementsmengden vi ønsker å ha. Den nye formålsparagrafen som trådte i kraft på nyåret setter nye krav til bibliotekrommet som møteplass og debattarena. I prosjektet Litteraturhus Vestfold er litteraturhusbibliotekene Larvik, Sandefjord, Horten og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek i gang med å teste ut former for samfunns og debattarrangement i bibliotekene.

Inn i den andre programsesongen oppdaget vi fort at dagens bibliotekrom ikke tilfredsstiller de krav som arrangementene krever. Bybibliotekene må finne nye veier for å tilfredsstille de nye kravene folkebibliotekene har på seg til å være uavhengige møteplasser og arenaer for offentlig samtale og debatt. Vi vil samtidig se på fleksible løsninger for å skape rom for aktiv og ny formidling. Dette ligger utenfor det opprinnelige prosjektet, som legger mer vekt på profesjonalisering av arrangement og ny kompetanse.

 

Undertegnede valgte å legge frem et innlegg sett ut fra Horten biblioteks lokaler og de utfordringene personalet opplevde der i forbindelse med arrangement.

 

Utfordringer:

 

 • Biblioteket savner en Blackbox.
 • Det er et ønske om sceneelementer.
 • Har lydanlegg, men det er ikke tilpasset sang. Anlegget er avansert og personalet trenger mer trening for å bli trygge nok til å håndtere arrangement alene.
 • Lerretet er for lavt plassert og det er til tider vanskelig for folk å se godt.
 • Teleslynge savnes.
 • Det finnes ikke nok stoler til store arrangement.
 • Plassering av scene er ugunstig. Det kreves fire personer for å flytte på bokhyllene.
 • Det finnes kun en arena.
 • Vi ønsker oss cafe.

 

Hva ønsker vi å gjøre:

 

 • Vi ønsker en stor fast scene for å slippe og rigge opp og ned hver gang.
 • Scenen vi har er for liten til store arrangement.
 • Vi ønsker flere scener, små og store for ulike typer arrangement.
 • Vi ønsker rom for samtaler og dialog. Det krever mer og en annerledes type møbler enn vi har i dag, og ulike soner i bibliotekrommet.
 • Vi ønsker å kunne synliggjøre arrangement i bibliotekrommet på en ny måte.
 • Vi ønsker rom og møteplasser som er attraktive.

 

Etter endt samling er bibliotekene enige om at alle står ovenfor utfordringer i forhold til de lokalene bibliotekene besitter i dag. Vi blir enige om å gå for en ny søknad til NB.

 

15. februar 2014

 

Vi leverer inn en felles søknad på prosjekt- og utviklingsmidler til NB, kategori – Biblioteket som møteplass med søknadssum kr 350 000. Prosjektet får navnet Rom for flere.

Våren 2014

 

Dette ble viktig for oss(hentet fra søknaden):

 

I prosjektet ønsker vi å være realistiske og jobbe ut i fra det eksisterende bibliotekrommet, og det interiøret som er der i dag med noen tilpasninger. Det er ulik økonomi og størrelse på de fire bibliotekene, som igjen vil føre til at vi blir sittende med fire forskjellige bibliotekrom når prosjektet er ferdig. Dette vil gi en unik overføringsverdi til andre folkebibliotek, fordi forskjelligheten viser at ulike løsninger kan gi de nødvendige mulighetene for å nå samme mål.

 

Prosessen i prosjektet(hentet fra søknaden):

 

 • Utforme en strategi for dokumentering av prosjektet til verktøyheftet.

 

 • Bibliotekene vil hver for seg jobbe med sine mål og drømmer for et nytt bibliotekrom. Det enkelte biblioteks behov og erfaring vil prege prosessen, som forankres i egen organisasjon, og hos samarbeidspartnere og eiere. Den nye formålsparagrafen skal stå i fokus for alle bibliotekene. Her vil vi bl.a. bruke erfaringene vi hittil har høstet som arrangører i prosjektet Litteraturhus Vestfold. Plan og ideer vil deretter overleveres designer/interiørarkitekt.

 

 • Bibliotekene vil utrede mulighetene for kaffebar/kafevirksomhet i bibliotekene, og trekke på de erfaringer Tønsberg og Nøtterøy bibliotek har med sin nye kafedriver.

 

 • Ta kontakt med interiørarkitekt for profesjonell hjelp til å se løsninger og hjelp til nye innredningstegninger. Vestfold fylkesbibliotek jobber med to modellbibliotek for barn og unge. I det prosjektet har de jobbet med designer Mette Milling fra Danmark. Vi ønsker også i dette prosjektet å jobbe med samme designer. Dels for å bruke erfaringer de har gjort og fordi hennes filosofi bygger på redesign av det eksisterende interiøret.

 

 • Ta kontakt med lysdesigner og lydtekniker.

 

 • Gjennomføre flytteprosess og tilpasninger etter nye tegninger fra designer/arkitekt

umiddelbart.

 

 • Utarbeide et verktøyhefte slik at andre bibliotek kan dra nytte av ideer og erfaringer bibliotekene høster underveis i prosessen til å tilpasse seg et nytt, moderne og innbydende bibliotekrom tilpasset den nye formålsparagrafen.

 

Aktivitetsplan for prosjektet

Utforme en strategi til verktøyheftet.                                                 15-04-2015 15-05-2014

Bibliotekene vil jobbe med omforming av bibliotekrommet.             15-04-2014 15-08-2014

Utrede mulighetene for kafevirksomhet i bibliotekene.                     15-04-2014 15-05-2014

Ta kontakt med interiørarkitekt.                                                          15-04-2014 31-12-2014

Ta kontakt med lysdesigner og lydtekniker.                                        15-04-2014 31-12-2014

Flytteprosess                                                                                        15-08-2014 15-04-2015

Verktøyhefte                                                     15-01-2015 15-04-2015

Søknaden ble innvilget med kr 150 000, dvs. kr 200 000 mindre enn det vi søkte om. Vi valgte derfor ikke å lage et verktøyhefte, men isteden dokumentere prosjektet under en egen fane på bloggen til Litteraturhus Vestfold. Det ble heller ikke tatt kontakt med lysdesigner.

Horten bibliotek blir i tillegg tildelt kr 700 000 i investeringsmidler 2015.

 

Dette ble vår arbeidsgang:

 • Prosjektmøter
 • Workshops med alle ansatte på de fire bibliotekene i Tønsberg
 • Workshops på de enkelte bibliotek
 • Tegninger fra Mette Milling
 • Møte og rapport fra konsulent Kjersti With om kafedrift
 • Omflyttingsprosess og arbeid i det enkelte bibliotek
 • Deling av erfaringer v/ de fire biblioteksjefene på den Nordiske konferansen ”Tenke det, ville det, gjøre det!”
 • Foredrag av Mette Milling på konferansen ”Tenke det, ville det, gjøre det!”
 • Dokumentasjon under fanen ”Rom for flere” på den åpne bloggen til Litteraturhus Vestfold
 • Åpning av ”Det nye biblioteket”Vi bestemte oss tidlig for å bruke Designer og arkitekt Mette Milling. Vi hadde kjennskap til henne siden tidligere da hun bl.a. har jobbet med Modellbibliotek i to av Vestfoldbibliotekene.

 

horten2

 

Tegnestuen METTE MILLING

Under kan dere lese hva Mette skriver om sin tegnestue. (Hentet fra http://mette-milling.dk/)

TEGNESTUEN METTE MILLING – er først og fremmest din sparringspartner, facilitator, projektleder, provokatør, idémager, når du skal forandre eller nytænke rum og inventar. Jeg tror på, at de bedste løsninger opnås, når du og dine medarbejdere deltager i den kreative proces, – og at en meningsfuld indretning sagtens kan være en kombination af nyt og eksisterende. Omindretning af et hjørne, en niche, en gang eller et areal midt på gulvet kan være afgørende for, hvordan du oplever den samlede indretning.

Resultater af møder, skitsering, processer og workshops kan være plan- og inventarløsninger, farvesætninger, udsmykninger, idékataloger, koncepter, guidelines.

Mine kunder kan have brug for at få flyttet om med eksisterende inventar, så indretningen understøtter nye måder at samarbejde på, en organisationsændring, kulturforandringer, integration

Mine kunder kan også have brug for indretninger, der skal fremme udvikling, kreativitet, læring, kommunikation og dannelse, der skal forbedre eksponering af viden, varer og service, – og mest af alt være vedkommende  for de mennesker, der være i rummene i hverdagen. Mine kunder har brug for omgivelser, der siger dem noget og giver mening.

VISION – at mine kunder oplever deres fysiske rammer som meningsfulde

MÅL – at flytte grænser og i samarbejde med mine kunder finde nye muligheder for bedre funktion, bedre service, mere glæde og smukkere omgivelser. – at medvirke til at rum omkring mennesker tilfredsstiller behov for trivsel, giver plads til udfoldelse, understøtter organisatoriske mål og udvikler mennesker. – at guide andre gennem kreative processer fra drømme til et fysisk resultat, der siger dem noget.

 1. mai 2014 Kafé

horten3

Horten bibliotek, nye utemøbler på plass

Ett av målene var å utrede muligheter for kafé i bibliotekene. Grunder og innehaver av Cafe With i Tønsberg Kjersti With, ble kontaktet for å komme sine innspill på muligheter for kafé drift i Horten og Larvik bibliotek. 7. mai besøkte hun Horten bibliotek. Her er et utdrag fra rapporten:

Hvilke spørsmål ønsker dere at jeg sier noe om?

Er det et interessant sted ved en anbudsrunde? Ser jeg for meg at det er mulig å drive kafé her? Kostnadsaspektet. Hva skal til for at noen vil komme inn hit å drive kafé? Noe mat, hva trengs av utstyr. Er det et interessant lokale?

Jeg mener at biblioteket absolutt vil være interessant ved en anbudsrunde. Det er godt mulig å drive kafé i lokalene slik vi så på det sammen, og jeg tror det er et potensial der som flere vil se. Det er viktig å signalisere ved en utlysning at biblioteket og Horten kommune ønsker å bidra og legge til rette for en kafé som sammen med biblioteket trekker folk. Kostnadsaspektet for en oppstart hvis en regner inn kaffemaskin, kvern, kjølemonter, møbler, tallerkener, glass, kasseløsning, oppvaskmaskin og salgsdisk vil være ca. 350.000 kr. Så kommer arbeidet som snekker, elektriker, rørlegger evt. må utføre. Jeg tror det vil være av betydning at biblioteket/ Horten kommune er innstilt på å ta noen av disse kostnadene. Både fordi de er langsiktige og permanente for bygget, og fordi det gjør terskelen lavere for en driver som skal inn. På biblioteket i Tønsberg kom jeg til ”dekket bord” når det eksempelvis gjaldt oppvaskmaskin, kjøleskap, fryser, kjølemonter, skap, hyller, lagerløsning osv.

Noe av det avgjørende for meg ved valget om å ønske drift på biblioteket var muligheten til å være en del av et fantastisk bygg med aktivitet og mange besøkende. Jeg mener det vil være viktig at driver av kafé på biblioteket i Horten ønsker å samarbeide om arrangementer, fleksibel åpningstid og evt. sjenketillatelse. Jeg tror det er viktig med en rød tråd mellom kafé og biblioteket, og at med den plasseringen som kafeen på biblioteket i Horten eventuelt får så blir det inngangen til biblioteket. Plasser magasiner og aviser der som lånes ut av biblioteket. Bruk kafe-bordene til å gi informasjon om arrangementer, og evt. tavler i kafeen for oppslag fra biblioteket.

 

Ikke minst… søk om uteservering og flytt ut i gata!! Det tror jeg vil være knall 🙂

 

 1. – 19. juni 2014, Workshop 1 med Mette Milling

 

Vi har bestemt oss for å ha en felles forelesning med Mette Milling ”Indretning er en måde at tænke på” og deretter skal hun besøke og jobbe med hvert enkelt bibliotek. Fellesforelesningen er på Tønsberg og Nøtterøy bibliotek og dag to er forbeholdt dem. Selve forelsningen ble også åpnet opp for andre bibliotek i Vestfold som ønsket å delta. Larvik og Horten bibliotek vil få besøk i august.

 

 

 

Workshop, innbydelse.

 

Rom for flere

Tønsberg & Nøtterøy bibliotek, Sandefjord bibliotek, Larvik bibliotek og Horten bibliotek

Etappe 1 18.-19. juni

Onsdag 18. juni møtes vi i ruinene på Tønsberg bibliotek for etappe 1 i prosjektet Rom for flere. Vi møtes kl. 11:00 til foredraget ”Indretning er en måde at tænke på” av arkitekt Mette Milling. Ta gjerne en titt på www.mette-milling.dk !

 

Program onsdag 18. juni

Sted: Tønsberg & Nøtterøy bibliotek, ruinene.

 

Kl. 11:00 ”Indretning er en måde at tænke på” av arkitekt Mette Milling

Om innredningsprocessen – hvorfor den er som den er – vi ser på funksjoner, atmosfære og stil. Perception, fleksibilitet, møbleringsprinsipper og inventarstørrelser. Hva sier fremtidsforskerne?

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 12:45 Foredraget ”Indretning er en måde at tænke på” fortsetter.

Kaffe

Kl. 14:30-16:00 Workshop

 

Program torsdag 19. juni

Sted: Tønsberg & Nøtterøy bibliotek, ruinene.

 

Kl. 09:00-16:00

Kl. 12:00 lunsj

 

Rundvisning Tønsberg bibliotek.

Skissering i en mindre gruppe.

 

Her kan dere lese mer om workshopen i Tønsberg: https://litteraturhusvestfold.wordpress.com/2014/06/27/workshop-med-mette-milling-i-tonsberg/

 1. – 19. august 2014, Workshop 2 med Mette Milling

 

horten4

Workshop Horten bibliotek

Program for dagen i Horten

 

Kl. 09:00               “get-together-coffee-meeting” – kort runde rundt bordet hvor alle forteller om de områder de ønsker spesielt fokus på og hvorfor.

 

Runde i biblioteket – felles runde i biblioteket hvor vi tar bilder. På runden snakker vi om problemer og eventuelle løsninger / nye muligheter for å gi mer bevissthet.

Kl. 11:30               Lunsj

Kl. 12:30               Vi tegner!

Kl. 14:00               Kaffe

 

 

Mette Milling utfordret oss på forhånd til en brainstorming på hvert bibliotek:

 

 • Hva skal vi kunne? (Både innbyggere og medarbeidere).
 • Hva skal vi oppleve på biblioteket?
 • Hva er det for fremtidens krav, som vi ikke tilbyder nu?
 • Hvilke borgere kommer aldri på biblioteket?
 • Hva kunne være med på å løfte lokalsamfunnet?

 

horten5

Det er viktig å se sitt eget bibliotek utenfra!

Deretter jobbet vi med hvilke funksjoner vi ønsket i ”Det nye” biblioteket. Etter endt workshop dro Mette Milling tilbake til sin tegnestue og vi fikk etter noen uker tilbake en arbeidstegning over det nye biblioteket.

Denne skulle vise seg å bli veldig viktig for oss. Det var et godt verktøy og hele tiden falle tilbake på når diskusjoner oppstod underveis.

horten6

Arbeidstegning Horten bibliotek

15.- 17. mars 2015 Rom for flere på den Nordiske konferansen ”Tenke det, ville det, gjøre det!”

 

Foredrag nr. 2 av Mette Milling het Bibliotek, arena og mødeplass. (Link til foredraget)

Noen av arkitektens tanker og ideer kan ses på linken til presentasjonen. Disse ble presentert på konferansen «Tenke det – ville det – gjøre det» i Tønsberg i mars 2015 – en konferanse som dreide seg om utvikling av litteraturhus og bibliotek.

 

Hør styringsgruppa for Litteraturhus Vestfolds erfaringer som ble delt på prosjektets nordiske konferanse i mars 2015!

Styringsgruppa i panel på konferanse 2015

 

Sommeren 2016 Omflyttingsprosess Horten bibliotek

Horten bibliotek var sist ut av bibliotekene i prosjektet med å starte den fysiske flytteprosessen, men når vi vel startet gikk vi ”all in”!

 

Vi hadde i løpet av våren blitt kontaktet av Cyckling for Libraries som ønsket å stoppe hos oss på vei til Next Library i Århus. Vi satte dermed en dato, 1. september.  For å rekke dette valgte vi å stenge biblioteket den siste uken i august.

 

 

 1. september 2015 Åpning av ”Det nye biblioteket” i Horten

Under følger før og etter bilder fra Horten bibliotek.

 

 

Inngangspartiet og Glasshuset

horten3

Etter: Tidligere var det ikke møbler utenfor biblioteket

horten7

Etter: Enhet for kommuneutvikling har kjøpt inn nye tøffe utemøbler i samarbeid med biblioteket i et ledd i sentrumsutviklingen av Horten. Området utenfor biblioteket ligger i en såkalt ”rød sone” for fargeskala i den nye sentrumsplanen.

 

horten8

Etter: Glasshuset var opprinnelig ikke en del av prosjektet, men investeringsmidlene fra kommunen ga noen fler muligheter. Den nye kulturplanen for Horten kommune har et punkt under Kultur som byutviklingsfaktor som sier:

 • Bruke biblioteket som et strategisk element i en kulturdrevet byutvikling, slik at biblioteket bidrar til å styrke byens synlighet, image og identitet.

Bytte av møbler i dette rommet er gjort i et forsøk på å trekke byens liv og folk inn til biblioteket og motsatt flytte biblioteket ut i byen.

Rommets nye funksjoner:

 • De nye møblene gjør det mulig for barnehager og skoleklasser å sitte og spise matpakke.
 • Møblene er lette og flytte ut og inn etter som været tillater det.
 • Vi legger fler arrangement enn tidligere til Glasshuset.
 • Vi har fått en ny arena og kan nå ha flere arrangement samtidig.
 • Møblene er veldig fargerike og tiltaler flere målgrupper.
 • Rommet er strammet opp, aviser og tidsskrifter er flyttet samt gamle arbeidsbord med PC`r er fjernet.

 

Synlighet

Et av våre ønsker var å kunne synliggjøre arrangement i bibliotekrommet på en ny måte. Mette Milling lærte oss at vi måtte fjerne alt som var unødvendig, rydd opp!

horten9

Før: Dette var det som møtte deg tidligere når du kom inn på Horten bibliotek.

 

horten10

Etter: Dette er hva som møter deg nå. Fire store skjermer som forteller deg hvilke arrangement biblioteket har fremover.

 

horten11

Etter: Vi har fått en egen selvbetjeningsstasjon for kopiering, scanning, fax m.m. Utlån av saks, stiftemaskin og annet.

Rommets nye funksjoner:

 • En mer tiltalende og ryddig entrè.
 • Skjermene har mange muligheter for markedsføring av arrangement.

 

Scenen:

horten12

Før: Scenen står under skråtaket innerst i biblioteket omringet av bokhyller tett innpå.

horten13

 

 

 Etter: Scenen har blitt flyttet og er nå noe av det første du ser når du kommer inn på biblioteket.

 

PC`er i biblioteket

horten14

Før: Umoderne og plassert midt i biblioteket.

horten15

Etter: Nye og moderne bord og møbler langs vinduene.

Nye funksjoner:

 • Bedre utnyttelse av plass langs vinduene.
 • Spredte stasjoner rundt i rommet for bibliotekets eller egen PC.
 • Nye moderne møbler.
 • Flere plasser.
 • Lyst og trivelig langs vinduene.

 

Skranke

horten16

Før: Åpent og rotete bak skrankene. Ga en følelse av å komme inn i private kontorer.

 horten17

Etter: Skranken er nå plassert midt i rommet og er noe av det første du ser når du kommer inn.

Nye funksjoner:

 • Mer synlig skranke.
 • Ryddigere rundt omkring.

horten18

 

 

Før: Lesesal, lokalsamling og Science fiction.

horten20´Horten30

Nye funksjoner:

 • Lesesalen er blitt ”Hortensrommet” med kun lokalsamling og kommunale sakspapirer.
 • Nymalt og med solskjerming.
 • Fungerer som møterom, filmrom og liten arena.
 • Lerret, projektor og høyttalere.

 

Lesesal

horten21

Etter: Et grupperom i 2. etg. er gjort om til stille lesesal.

horten22

Etter: Stille lesesal i  moderne design

Nye funksjoner:

 • Rommet er nymalt med en fondvegg og fremstår moderne og attraktivt.
 • Bedre utnyttelse av et lite rom.
 • Nye moderne møbler.

Nye soner

Noe av det vi ønsket oss var rom for samtaler og dialog.

horten23

Etter: Nederst i lokalene der det tidligere var scene er det nå blitt rom for to gode stoler.

horten24

Etter: Langs samme vegg er det også kommet en lang god sofa med plass til mange.

horten25

Etter: Vi har fått et byens langbord. I bakgrunn synes den nye skiltveggen for årets nyheter.

horten26

Etter: Nye fargerike puffer gir sitteplasser og lyser opp i bibliotekrommet.

horten27

Etter: Gode sitteplasser.

horten1

Etter: Rom i rommene.

Oppsummering (Utdrag fra sluttrapport til NB)

Vurdering av måloppnåelse etter avsluttet prosjekt

Hovedmålet var å utvikle bibliotekrommet. Vi hadde på forhånd kjennskap til arkitekt og designer Mette Milling da hun hadde jobbet med prosjekt i to vestfoldbibliotek tidligere. Det var viktig for oss at hun jobbet med funksjoner i rommet og hadde fokus på gjenbruk og redesign av eksisterende interiør i bibliotekrommene.

Vi inviterte Mette Milling til å holde foredrag og felles workshop for alle ansatte på de involverte bibliotekene, for deretter å besøke hvert enkelt bibliotek med en egen tilpasset workshop. Mette Milling utfordret oss på våre ønsker, hvilke funksjoner vi trenger i fremtidens bibliotek og utvikling av arenaer i eksisterende rom.

Hver og et av bibliotekene valgte sine arealer som de ville gjennomgå. Etter workshopene fikk bibliotekene en arbeidstegning tilbake, som i alle bibliotek har vært helt unik for gjennomføringen av flytteprosessene. Vi er forskjellige bybibliotek både når det gjelder størrelse på kommunen og bibliotekrommets arealer. Felles er at vi alle jobber med prosjektet Litteraturhus Vestfold og utvikling av bibliotekrommets funksjoner tilpasset fremtidens drift, med biblioteket som møteplass og arrangør. Det at vi valgte å ha workshop ute på de enkelte bibliotekene har ført til at alle bibliotekene har fått sine unike arenaer og møteplasser. Tre ulike bibliotek, tre ulike bibliotekrom.

Alle bibliotekene har jobbet med utvikling og forbedring av scenearealet, alle har skapt flere rom i rommene, nye og flere møteplasser enn tidligere. Fremfor alt har bibliotekene jobbet med og ”rydde opp” bibliotekrommet. Det vil si å skape en helhet når det gjelder interiør og funksjoner og fjerne alt som er unødvendig og ikke i bruk.

For å kunne fullføre arbeidet med selve bibliotekrommet og sikre at vi kom i mål med en profesjonell helhet i bibliotekrommet, valgte vi på et tidspunkt å dele oss på noen områder for å fullføre individuelle utfordringer. Horten bibliotek jobbet med lydtekniker og flytting av anlegg og høytalere for best mulig effekt av eksisterende utstyr i forhold til sang/tale i mikrofon. Larvik bibliotek jobbet med spesialombygging i forhold til rommet og Tønsberg og Nøtterøy bibliotek valgte å gå videre med skilting i lokalene, da de var kommet noe lengre enn Horten og Larvik i omformingsprosessen.

I tillegg til omforming av bibliotekrommet har vi hatt besøk av gründer Kjersti With. Hun har med sin erfaring fra bl.a. Tønsberg og Nøtterøy bibliotek utredet mulighetene for kafévirksomhet i Horten og Larvik. De sitter nå med hver sin rapport som kan brukes videre i arbeidet med kafé inn i biblioteket.

Effektmålet var å skape en profesjonell helhet i bibliotekrommet i forhold til rom, lyssetting, trender og eksisterende interiør. Det mener vi at vi har klart bortsett fra lyssetting.

 

Veien videre

Selvsagt gjenstår det mange ting. Alle bibliotekene i prosjektet leverte ny søknad om arenautviklingsmidler i oktober 2015 og fikk tildelt midler.

 

Ønsker du å vite mer om prosjektet eller ta en studietur til noen av bibliotekene, kontakt oss gjerne:

Silje Eggum

Silje.eggum@horten.kommune.no

Prosjektleder Rom for flere, biblioteksjef Horten bibliotek

 

Mette K. Gjerdrum

Mette.kristin.gjerdrum@larvik.kommune.no

Biblioteksjef Larvik bibliotek

 

Britt Sanne

britt@tnb.no

Avdelingsleder Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert i Rom for flere - ettårig prosjekt | Legg igjen en kommentar

Erfaringer med prosjekt Litteraturhus Vestfold

Det 3-årige prosjektet ”Litteraturhus Vestfold” ble avsluttet i 2015.  Prosjektet ble støttet av Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek, og hadde som formål å bidra til økt engasjement i vestfoldsamfunnet rundt offentlig debatt og litterære arrangementer i fire litteraturhusbibliotek.

Fylkets litteraturhusbibliotek er lokalisert i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik. Prosjektet maktet å skape nye og annerledes programposter som i stor grad inviterte publikum inn som deltakere i bibliotekene, helt i tråd med den nye biblioteklovens formålsparagraf. Antall arrangementer og besøkende på arrangementer har økt betraktelig i løpet av prosjektperioden.

Prosjektet skal evalueres og dokumenteres i løpet av våren 2016.

Hør styringsgruppas erfaringer som ble delt på prosjektets nordiske konferanse i mars 2015!

Styringsgruppa i panel på konferanse 2015

 

 

Publisert i Aktiviteter, Konferanse | Legg igjen en kommentar

Litteraturformidling i litteraturhusbibliotekene

Alle litteraturhusbibliotekene har satset på aktiv litteraturformidling i hele prosjektperioden fra 2013 – 2015. Det har vært et viktig mål med prosjektet, som har ønsket å bidra til økt engasjement i vestfoldsamfunnet rundt offentlig debatt og litterære arrangementer.

I prosjektperioden ble det etablert et samarbeid om 4 Bokkafeer årlig i litteraturhusbibliotekene. De fire litteraturhusbibliotekene deler på oppgaven som aktører, og dermed kan det samme formidlingsopplegget brukes i de ulike bibliotekene til et langt større publikum enn det man oppnår med ett tilsvarende arrangement kun for sitt eget bibliotek. Bokkafeene har vært såpass vellykket at de fortsetter nå som prosjektet har gått over til drift. Dette vårhalvåret er det biografisk og islandsk litteratur som er tema på Bokkafeene.

island

Fra Tønsberg og Nøtterøy biblioteks PR for Bokkafeen i april, når de får to bibliotekarer fra Larvik bibliotek til å formidle islandsk litteratur

BOKGILDE

Noe av det største løftet i løpet av prosjektperioden var at samtlige litteraturhusbibliotek brukte personalressurser på å skaffe lektører til Bokgilde da Vestfold hadde stafettpinnen i 2014 og 2015.  Nytten og gevinstene var store, og 6 personer jobbet tett sammen og lærte mye av hverandre og om hverandres bibliotek som igjen ga noe tilbake til litteraturhusprosjektet.

Les mer om erfaringene fra Bokgilde i denne artikkelen i BokogBibliotek nr 6 : 2015.

Vi ønsker Østfold lykke til med sin turne, og ser fram til å ta imot dere på PublicomScene i Horten tirsdag 15. mars!

20150309_150118 (1)

Lektør Irene Nørberg fra Larvik bibliotek på Drammensbiblioteket i 2015.

 

11001800_10153109878989120_5884130235523773414_n

Fem lektører i Bølgen, Larvik februar 2015. Siri Haga Torgersen, May S. Haraldsen, Aase Wivestad, Kirsten Muhle og Pippi Døvle Larssen

 

Publisert i Arrangementer, Kurs, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Julehilsen fra Litteraturhus Vestfold

Når desember er omme, avsluttes prosjekt Litteraturhus Vestfold . Vi som har jobbet med prosjektet har lært mye om arrangementer og om nye måter å arrangere på.  Underveis i prosjektperioden har vi også fått endel nye publikummere til litteraturhusbibliotekene, noe vi er svært fornøyde med.

Det vil ikke lenger bli laget en egen og felles katalog for arrangementene i litteraturhusbibliotekene. Arrangementene for våren 2016 er for lengst klare, men nå må publikum gå til sitt lokale litteraturhusbiblioteks kataloger og kanaler for å få oversikt.  Tønsberg og Nøtterøy sitt program finnes her:  Vårprogram .  Hortens program finnes bakerst i katalogen for Bakkenteigen kulturhus. Programmet fulldistribueres i hele Horten kommune.  Litteraturhusbibliotekene i Larvik og Sandefjord har også vårprogrammet klart – sjekk hjemmesider m.m for ytterligere informasjon.

Litteraturhus Vestfold ønsker alle dere som følger oss en riktig god jul og et kulturelt og spennende år i 2016!

LHB

 

Publisert i Arrangementer | Legg igjen en kommentar

Referat fra møte i prosjektgruppa 9.12.15

REFERAT FRA MØTE I PROSJEKTGRUPPA PÅ HORTEN BIBLIOTEK 9.12.15

Publisert i Møter, Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Resten av Litteraturhus Vestfolds høstprogram

Vi har kommet til midten av november, noe som betyr at det nærmer seg slutten for samarbeidsprosjektet Litteraturhus Vestfold.  Litteraturhusbibliotekene i Larvik, Sandefjord, Tønsberg og Horten har samarbeidet om en felles programkatalog for hvert halvår siden høsten 2013.

Det gjenstår en rekke programposter i prosjektets siste programkatalog. Her er resten av høstprogrammet:

11950420_10153505540765516_8404689869400533868_o (1)

 

Bokkafeer i litteraturhusbibliotekene i november:

Ta med meg til et annet sted: Reiser i litteraturen Bøker kan ta deg med til fjerne og eksotiske steder. De kan ta pusten fra deg slik at du glemmer tid og sted. Bøker åpner opp dører til andre verdener, men også til nye landskap inni deg selv. Noen ganger tar boka deg med på en reise som føles mer virkelig enn virkeligheten. Bli med på ferden når vi denne kvelden tar deg med ut på litterære reiser!

Tirsdag 17. november kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Torsdag 19. november kl. 19.00 – Larvik bibliotek
Torsdag 26. november kl. 18.00 – Horten bibliotek

12184109_10156252715565055_1138324484331236568_o

 

 

Randi Hansen og Siri Haga Torgersen10603370_836786676353492_1125784318267514874_n

I november er det to bibliotekarer fra Tønsberg og Nøtterøy bibliotek som møter publikummet i litteraturhusbibliotekene.  Randi Hansen og Siri Haga Torgersen er navnet på litteraturformidlerne som er på turne  i november.

Fra Hortens høstprogram:

Poesislam!

Poesislam er en konkurranse som ligger i krysningspunktet mellom poesiopplesning, teatersport, hip-hop, og stand-up. Har du lyst til å fremføre dine tekster for et publikum? Da er Poesislam akkurat noe for deg! Slampoet Fredrik Høyer vil først gi oss en innføring i slampoesi, og vil så være konferansier resten av kvelden. Påmelding til Horten bibliotek.

Fredag 27. november kl. 18.00 Kulturhuset 37  12227794_10153625213105516_1007440588114046126_n

1923779_32982708192_8445_n

Fra Larviks høstprogram:

Møt forfatter Trude Teige og hør henne fortelle om sin nyeste roman Mormor danset i regnet, en roman om tre generasjoner kvinner og én stor familiehemmelighet. Trude Teige er kjent som politisk reporter, programleder og som forfatter av historiske romaner og krimbøker. Mandag 23. november kl. 19.00

Filosofisk Hjørne. Laila Henriksen og Camilla Angeltun fra Filosofisk dialog innleder og introduserer spørsmålet for dialogen. Det behøves ingen forkunnskaper i
filosofi for å delta. Onsdag 25. november kl. 18.00

Fra Sandefjords høstprogram:

Foredrag: Fra troløshet til normløshet ved filosof Tore Frost
Fjodor Dostojevskij skrev i sin roman Brødrene Karamasov at «Når Gud er borte, er alt lov». Hvilke fellesverdier kan man forvente i et samfunn som ikke baserer seg på gudfryktighet? Videre: når ytringsfriheten ikke ønsker å ta hensyn til at noe er hellig,
hva står vi igjen med da? 18. november kl. 19.00 – Sandefjord bibliotek
Inngang kr.70. Gratis for medlemmer av Sandefjord Kirkeakademi

1907564_725671324131695_1811518839_nLHB

Filosofisk Salong – Tema ”Om det positive og negatives plass i samfunnet – et kritisk blikk på kritikken” Filosofisk salong er et kulturtilbud fra biblioteket i samarbeid med filosof Elin Kiraly. Det er samtaler om samfunn, litteratur og kunst, men det kreves ingen  forkunnskap i filosofi for å delta. Temaer eller begrep i politikk, filosofi, kunst og idéhistorie undersøkes kritisk og debatteres under ledelse av filosofen.
Onsdag 25. november kl. 18.00

Debatt & Mingling:

Har det blitt fotball for de beste isteden for de fleste i Sandefjord? Grunnfilosofi en til Norges Fotballforbund er at alle barn skal gis like muligheter til å kunne delta i fotball. Utfordringen for landets frivillige fotballtrenere er å gi den enkelte spiller en passe blanding av trygghet og utfordring ut fra modning, forutsetning og interesse. Ikke alle ønsker å bli best, eller gjør de det? Torsdag 26. november kl. 19.00Debatt & Mingling

Litterært julebord

Bibliotekets egne litteraturentusiaster serverer assortert meny fra hyllene. Boken står i sentrum og er behandlet med slik respekt at hver eneste litterære smak kommer til sin rett. Kom til en annerledes desemberkveld fylt med lesetips til deg selv, og gavetips til familie og venner. Torsdag 3. desember kl. 19.30

12087779_1048534418512049_1602771345140427181_o

Inger Sofie, Marie, Jolanta og Kirsten fra Sandefjord bibliotek skal servere litterære godbiter i desember.

Fra Tønsberg og Nøtterøys høstprogram:

 Helt menneske: Selvskading – når løsningen blir en del av problemet

Åpne publikumsforedrag om ulike tema innen psykisk helse. Vi ønsker å berøre, begeistre og bidra til folkeopplysning og ny kunnskap om psykisk helse for folk flest. Arrangement i samarbeid med Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold.
Onsdag 25. november kl. 18.00

Bildet viser emblemet til Litteraturhusbibliotekene, logoen er utformet midt i emblemet. Emblemet er brukt på Litteraturhusbibliotekenes pappkrus, servietter og som et grafisk stempel på trykksaker o.l.

Litteraturhusbibliotekene er i full gang med å planlegge sine programposter for 2016, men neste år går aktivitetene over fra å være en del av et felles prosjekt til bibliotekdrift i de enkelte bybibliotekene.

Målet for prosjektet  Litteraturhus Vestfold er følgende:

«Bibliotekene i Tønsberg/Nøtterøy, Horten, Sandefjord og Larvik er samlet i prosjektet Litteraturhus Vestfold. Disse bibliotekene er litteraturhusbibliotekene våre. I samarbeid med Vestfold fylkesbibliotek har de fire bibliotekene, under felles profil, styrket arbeidet med å være lokale arenaer for debatt, kunnskapsformidling og litterære opplevelser, hver med sitt lokale særpreg. Det betyr ikke at de har sluttet å være bibliotek, men at de er noe annet i tillegg.

Vi ønsker å bidra til økt engasjement i vestfoldsamfunnet rundt offentlig debatt og litterære arrangementer. Vår visjon er at litteraturhusbibliotekene skal være fyrtårn i Vestfold når det gjelder litteratur og offentlig ordskifte.

Vi tenker på deg som besøker litteraturhusbibliotekene som noe mer enn en publikummer eller en bruker. Vi tenker på deg som en deltaker – og at du ikke nødvendigvis besøker litteraturhusbibliotekene for å låne en bok. Vi ønsker en lav terskel inn i bibliotekene og skal gjøre vårt ytterste for å levere høy kvalitet ut. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og Vestfold fylkesbibliotek.»

 

Publisert i Arrangementer | Legg igjen en kommentar